Polityka prywatności
 
 
Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.


Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez Serwis, dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe,/  liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

Dane zbierane w trakcie korespondencji mailowej lub czacie z Doradcą będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie. Dane zbierane aktywnie to dane, które w trakcie wypełnienia wniosku kredytowego przez Użytkownika odwiedzającego naszą witrynę internetową bez konieczności wcześniejszej rejestracji i logowania zbierane są w celu : zawarcia umowy na odległość, celach kontaktowych oraz odpowiedzi na zadane przz użytkownika pytania, a także w celach statystycznych. Podanie danych we wniosku jest dobrowolne, a zgodę na ich przetwarzanie należy zaznaczyć podczas składania wniosku. Dane osobowe Użytkownika będą również wykorzystywane w celu przekazywania informacji o witrynie, dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informację o ofercie i promocjach. Wyżej wymienione dane przetwarzane są przez wyłącznie Administratora, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji oferty.
W przypadku naruszenia prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, Bankier Group Sp. Z o.o. Sp. K. może udostępnić Twoje dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

Wgląd do przetwarzanych danych Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem przez wypełnienie formularza znajdującego się na dole Strony Głównej. 


Cookies Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi, zwane Cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu.


Zabezpieczenia Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.


Kontakt z Administratorem i zgłaszanie niesprawności Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: kontakt@bankieroperator.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce Kontakt. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.


Ochrona danych osobowych
 
Administratorem Danych Osobowych jest Bankier Group Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P. O. W. 17/108. (dalej jako BG lub ADO).
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy rozporządzenia parlamentu europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), a także polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 

W zależności od Pani/Pana zgody – w celach formułowania oferty i proponowania usług w granicach usług oferowanych przez BG tj. świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz ubezpieczeniowego, oraz w celach marketingowych (marketing telefoniczny, wyodrębnianie grup docelowych, marketing mailowy); na potrzeby zawarcia i wykonania zawartej przez Panią/Pana z BG umowy pośrednictwa finansowego lub ubezpieczeniowego;
dla realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BG – w zakresie obrony przed Pani/Pana roszczeniami lub roszczeniami dostawcy produktów, które Pani/Panu sprzedaliśmy, w związku z koniecznością rozliczenia z dostawcą produktów, które Pani/Panu sprzedaliśmy, a także dla celów analizy, statystyki i profilowania Państwa osoby celem zaoferowania dopasowanego produktu finansowego lub ubezpieczeniowego;
celem spełnienia przez BG obowiązków podatkowych.
w celu realizacji działań informacyjnych, handlowych, marketingowych i statystycznych realizowanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2014 poz.243).
 
Każda osoba ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W w/w sprawach może Pani/Pan zwracać się do BG na piśmie, telefonicznie na numer 44 741 10 10 lub elektronicznie na adres: kontakt@bankieroperator.pl
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje prawa
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie BG (patrz informacja powyżej), w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu BG nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że BG wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
Jeśli Twoje dane są przetwarzane zgodnie z informacją powyżej w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu BG nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.
Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, w tym mailowo na adres kontakt@bankieroperator.pl poczta na adres BG, telefonicznie na numer 44 741 10 10.
 
Twoje Prawa względem BG (dalej jako Administrator) jako podmiotu danych są następujące:
Prawo do dostępu do danych: art. 15 RODO.
Masz prawo uzyskania dostępu do Twoich danych przetwarzanych przez Administratora (Administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu ewentualnie za opłatą regulowaną przez RODO) oraz do informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców danych którym dane ujawniono lub będą ujawnione w tym jeśli są przekazywane do państwa spoza UE lub do organizacji międzynarodowej o zabezpieczeniach związanych z przekazaniem; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – ich źródła; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowani oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.
Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO.
Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 
Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym: art. 17 RODO.
Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; właściciel danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania w sprawach innych niż marketing bezpośredni; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe zostały zebrane nw związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Wyżej opisane prawo jest jednak wyłączone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że wyżej opisane prawo właściciela danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; właściciel danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, za wyjątkiem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO.
Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które Administrator ma od Ciebie, a także masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz przetwarzanie odbywa się sposób zautomatyzowany. Masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.